wtorek, 13 października 2020

KONKURS PLATYCZNY

 

                      KONKURS PLASTYCZNY

                       

                   „Dzisiaj jestem przedszkolakiem,

                           a w przyszłości będę…” 

REGULAMIN KONKURSU:

I.ORGANIZACJA

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brodłach.

2. Składanie prac do wychowawców rozpoczyna się 16.10.2020 r. i trwać będzie do 02.11.2020 r.

3. Głosowanie na prace plastyczne odbędzie się przez fb szkolnego, lub dziennik elektroniczny.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę…?”               

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat .

II. CELE KONKURSU:

• zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, by już od najmłodszych lat rozbudzały w sobie zainteresowania i pasje, w celu podejmowania świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych w dorosłym życiu,
• rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej dzieci poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych,
• kształtowanie wyobraźni dotyczącej zainteresowań i planowania przyszłości zawodowej,
• wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wykonujących różne zawody,
• popularyzacja wiedzy dzieci na tematy związane z różnymi zawodami i światem pracy,
• promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:
• prace konkursowe powinny być wykonane w formie płaskiej na papierze o formacie A4 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane),
• praca powinna pokazywać swój wymarzony zawód,
• dopuszcza się dowolną technikę plastyczną,
• każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,
• praca powinna być wykonana indywidualnie.

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
• zgodność pracy z tematem,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• inwencja twórcza, pomysłowość.

V. UWAGI KOŃCOWE

•Do oceny dostarczonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
• Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONKURSU!